cover-image

Veelgestelde vragen (FAQ) voor werkgevers

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschermt persoonsgegevens en is van toepassing op vrijwel alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. De AVG is dus ook van toepassing op ons en onze opdrachtgevers.

Wanneer mogen persoonsgegevens verwerkt worden?

Volgens de AVG mogen persoonsgegevens niet zomaar verwerkt worden, maar alleen als er een objectieve grondslag voor is. Er bestaan zes grondslagen: toestemming, voor de uitvoering van een overeenkomst, op basis van een wettelijke verplichting, ter bescherming van leven of gezondheid, vanwege algemeen belang of bij een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang mogen persoonsgegevens worden bewaard?

Dat is afhankelijk van de soort gegevens. De gegevens mogen in ieder geval niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is of niet langer dan de wettelijk voorgeschreven termijn.

Hoe waarborgen wij dat wij de AVG naleven?

Meta Carrière brengt regelmatig in kaart hoe persoonsgegevens worden verwerkt, opgeslagen en verstuurd, en checkt of dat (nog) conform de AVG is. Verder heeft Meta Carrière een privacy policy en maken wij gebruik van een verwerkersovereenkomst.

In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) staan de regels rond arbeidscontracten en ontslag, waarbij payrollwerknemers een betere rechtspositie hebben gekregen en oproepkrachten maar zekerheid op werk en inkomen. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van de WAB.

Wat is een oproepovereenkomst?

Een oproepovereenkomst is een speciale vorm van de arbeidsovereenkomst waarbij de werkgever en de werknemer géén te werken uren vastleggen. De werknemer wordt enkel opgeroepen als er werk is. Er geldt een aantal aanvullende eisen bij een oproepovereenkomst:

  • Een oproep om te komen werken moet minimaal vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk plaatsvinden. Vindt de oproep binnen die vier dagen plaats, dan hoeft de oproepkracht hier geen gehoor aan te geven.
  • Wordt een oproep gewijzigd binnen vier dagen en nadat deze is geaccepteerd door de oproepkracht? Dan is de werkgever nog steeds het loon verschuldigd over de oorspronkelijke oproep. Een voorbeeld: de flexwerker is voor vrijdag opgeroepen om te werken van 12:00 tot 18:00 uur. Op donderdag wordt de oproep gewijzigd naar een ander tijdstip, van 12:00 tot 16:00 uur. Omdat de wijziging heeft plaatsgevonden binnen vier dagen, is de werkgever het loon verschuldigd van 12:00 tot 18:00 uur.
  • Als de oproepovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd, is de werkgever verplicht om aan de oproepkracht een vaste arbeidsomvang aan te bieden ter hoogte van het gemiddelde van de voorgaande twaalf maanden. Hiermee verandert de oproepovereenkomst naar een gewone arbeidsovereenkomst. Het staat de oproepkracht natuurlijk vrij om het aanbod te weigeren.

Wat is een payrollovereenkomst?

Een payrollovereenkomst is een bijzondere vorm van een arbeidsovereenkomst. Hierbij is een werknemer in dienst van een payrollonderneming, terwijl hij/zij werkzaamheden verricht voor een andere onderneming. De payrollonderneming regelt alleen de administratieve zaken rondom het dienstverband.

Welke arbeidsvoorwaarden gelden bij een payrollovereenkomst?

Een werknemer met een payrollovereenkomst heeft recht op precies dezelfde arbeidsvoorwaarden als deze gelden voor iemand in een (soort)gelijke functie bij de onderneming waar hij werkt. Dit geldt niet alleen voor de beloning, maar voor álle arbeidsvoorwaarden inclusief het pensioen.

Wat is het fasensysteem?

Normaal mag een werknemer drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd krijgen. De vierde uitzendovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Hetzelfde geldt als de arbeidsovereenkomsten een termijn van drie jaar overschrijden. Voor de flexwerker is er een uitzondering op dit systeem. In de Uitzend-cao heet die uitzondering het fasensysteem. In fase A mag de flexwerker een onbepaald aantal uitzendovereenkomsten krijgen voor de duur van 52 gewerkte weken. Hierna stroomt hij/zij door naar fase B. In fase B mag hij/zij maximaal zes uitzendovereenkomsten krijgen voor de duur van maximaal drie jaar. Als laatste belandt de flexwerker in fase C: hij/zij krijgt een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Hoe zit het met vakantie(geld) bij flexwerkers?

Uit de Uitzend-cao volgt dat de flexwerker bij een fulltime dienstverband (40 uur per week) recht heeft op 25 vakantiedagen per jaar en een vakantietoeslag van 8,33% van het loon. 

Heeft de flexwerker recht op loondoorbetaling bij ziekte?

Flexwerkers hebben gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid recht op minimaal 90% van het laatstverdiende loon en de tweede 52 weken van arbeidsongeschiktheid recht op minimaal 80% van het laatstverdiende loon. Als de uitzendovereenkomst eindigt tijdens ziekte, heeft de flexwerker in sommige gevallen recht op een aanvulling van zijn/haar Ziektewetuitkering.

Hebben flexwerkers recht op loon tijdens feestdagen?

De flexwerker heeft recht op loon over een nationale feestdag waarop niet wordt gewerkt, als zijn/haar die dag normaal wel zou werken. Als de flexwerker een uitzendovereenkomst met uitzendbeding heeft dan mag Meta Carrière er ook voor kiezen om in plaats van het loon door te betalen, een gedeelte van het loon te reserveren en dit op feestdagen uit te betalen.

Bouwen flexwerkers pensioen op?

Op flexwerkers is het StiPP-pensioenfonds van toepassing. StiPP heeft twee regelingen: de Basis- en de Plusregeling. De Basisregeling is voor flexwerkers van 21 jaar en ouder die ten minste acht weken bij één uitzendwerkgever hebben gewerkt. De Basisregeling duurt maximaal 52 weken, waarna de flexwerker doorstroomt naar de Plusregeling.

Wat is de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning is een voorschrift uit de Uitzend-cao, op basis waarvan flexwerker recht heeft op ten minste hetzelfde loon als iemand die in dienst is bij een (soort)gelijke functie bij de opdrachtgever. Deze gelijke beloning geldt ten aanzien van de volgende elementen: inschaling met bijbehorend loon, arbeidsduurverkorting, alle toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder (fysiek) belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk, initiële loonsverhogingen, specifieke kostenvergoedingen, periodieken, thuiswerkvergoedingen, eenmalige uitkeringen en vaste eindejaarsuitkeringen.

'Ketenaansprakelijkheid’ kan inleners voor grote problemen stellen als de uitzendonderneming zijn zaken niet op orde heeft. En dat is helaas veel te vaak het geval. Hieronder lees je de belangrijkste informatie over ketenaansprakelijkheid. Wij verklappen alvast: Meta Carrière zorgt ervoor dat je niet aansprakelijk kunt worden gesteld!

Wat is ketenaansprakelijkheid?

Volgens de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) kun je als inlener van flexwerkers aansprakelijk gesteld worden voor loonheffingen en/of BTW als de uitzendonderneming geen heffingen en/of BTW afdraagt. Het is dus belangrijk dat je zaken doet met een onderneming die deze zaken goed op orde heeft. Bij Meta Carrière worden alle afdrachten gegarandeerd tijdig gedaan.

Hoe kun je verder nog ketenaansprakelijkheid voorkomen?

  • Doe alléén zaken met een uitzendonderneming die een NEN 4400-1 certificaat heeft, zoals Meta Carrière.
  • Twijfel je aan de kwaliteit van de uitzendonderneming? Vraag dan bij de onderneming een verklaring omtrent betalingsgedrag van de Belastingdienst. Meta Carrière levert je die graag.
  • Spreek met de uitzendonderneming af dat een deel van de factuur wordt betaald op een G-rekening. Uiteraard doet Meta Carrière dit al.

Ketenaansprakelijkheid? Bij Meta Carrière geen probleem!

meta carrière: takes you forward!

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.